Menu Sluiten

IvKM

Uitgangspunt & missie

Kredietmanagement is de jongste jaren wel iets meer onder de aandacht gekomen bij heel wat bedrijven, maar blijft in te veel gevallen toch nog vrij marginaal.

Er is dus een reële behoefte aan verdere ontwikkeling van het vakgebied en aan een platform waar kredietmanagers elkaar kunnen ontmoeten om kennis en ervaring uit te wisselen.

Om daaraan te voldoen hebben we dan ook in 2006 het Instituut voor Kredietmanagement (IvKM) opgericht.

De missie van IvKM hebben we als volgt gedefinieerd :

“Het bijdragen tot de professionalisering en emancipatie van het kredietmanagement in de ondernemingen.”

Wie zijn de initiatiefnemers?

Het Instituut voor Kredietmanagers is een vereniging zonder winstoogmerk, en drijft dus voor een deel op vrijwilligers. De administratie, de praktische organisatie van de activiteiten, het verzorgen van de publicaties en de wetenschappelijke coördinatie worden uitbesteed.

De stichters zijn ervaren kredietmanagers, die bereid zijn een deel van hun vrije tijd (bij kredietmanagers een schaars goed !) te besteden aan het realiseren van deze missie.

Voorzitter van het IvKM is LudoTheunissen, die ook voor de praktische organisatie en de wetenschappelijke ondersteuning instaat.

Hoe wordt deze missie gerealiseerd?

Het uitgangspunt zal steeds een combinatie van 4 elementen zijn: vorming, onderzoek, netwerking en dienstverlening.

Vorming

Er is een reële behoefte op de markt naar vorming met betrekking tot kredietmanagement. De vormingsactiviteiten worden op verschillende niveaus (van praktijkgerichte training tot academische vorming) en onder verschillende formats georganiseerd.

Naast technische workshops en seminaries rond specifieke thema’s zijn er ook nog kortere en meer op netwerking gerichte activiteiten zoals een lunchcauserie, een bedrijfsbezoek en de Dag van de Kredietmanager.

Workshops

Een combinatie van interactief werken, case studies, groepsdiscussies en uiteenzettingen. De doelgroep bestaat uit kredietmanagers die reeds een zekere ervaring hebben, zodat iedereen in de groep zijn eigen actieve inbreng heeft.

Seminaries

Vormingsactiviteiten van een halve tot een volledige (of drie-kwart) dag over specifieke aspecten

Netwerking-gerichte activiteiten

 • Bedrijfsbezoek, gecombineerd met een praktijkgetuigenis over een specifieke aspect van kredietmanagement
 • Lunchcauserie

Dag van de kredietmanager

De jaarlijkse bijeenkomst van de kredietmanagers. Gedurende een volledige dag wordt een specifiek thema diepgaand uitgewerkt en behandeld door specialisten. Een uitgelezen kans voor kredietmanagers om nieuwe inzichten te verwerven en met hun collega’s ervaringen uit te wisselen.

Onderzoek

In sommige gevallen zal de voorbereiding van de vormingsactiviteiten aanleiding geven tot specifieke voorbereidingen. Daarnaast kan ook onderzoek verricht worden in samenwerking met

 • Academische partners : hierbij kan uiteraard gedacht worden aan Universiteiten en Hogescholen, maar ook aan business Schools zoals Vlerick of AMS. Ook internationale partnerships zijn mogelijk, met de beperkte groep academici die rond dit onderwerp werkzaam zijn in Europa.
 • Er kan onderzoek verricht worden in samenwerking met (of in opdracht van) commerciële partners . Een enquête over kredietmanagement en kredietmanagers is daarvan een goed voorbeeld.
 • Overheid (Vlaamse, Belgische, Europese)
 • Andere organisaties

Onderzoek zal enkel verantwoord zijn indien de kosten ervan ook gedekt zijn door inkomsten. Deze inkomsten kunnen bestaan uit de opbrengst van een activiteit waarbij de resultaten van het onderzoek gebruikt worden, maar zullen meestal toch van sponsoring moeten komen.

Netwerking

Uit voorgaande initiatieven met betrekking tot kredietmanagement is duidelijk geworden dat kredietmanagers vaak geïsoleerd zijn in de eigen onderneming en heel wat behoefte hebben aan contacten met collega’s. Uitwisseling van kennis en ervaring is uitermate belangrijk.

Dit kan gerealiseerd worden door

 • formele contacten tussen deelnemers bij de activiteiten.
 • web-site met een discussieforum.
 • contacten met kredietmanagers in Franstalig België. Op dit ogenblik bestaat er geen actieve vereniging. Er zijn intiatieven die op stapel staan en die een nauwe samenwerking met een Vlaamse vereniging op prijs stellen.

Dienstverlening

Naast de algemene dienstverlening onder de vorm van een bevordering van de kennis in het vakgebied kunnen er ook algemeen aan de ruime ondernemingsgemeenschap diensten ter bevordering van kredietmanagement aangeboden worden.

 • Beschikbaar stellen van informatie en documentatie : tijdschriften en boeken
 • Contactpunt voor melden en doorgeven van problemen
 • Vertegenwoordiging tegenover overheden en tegenover andere organisaties die bij kredietmanagement betrokken zijn: handelskamers, beroepsfederaties, ondernemingsorganisaties (UNIZO, VBO), …