Menu Sluiten

Expert Class Credit Management

Een gezonde Cash Flow is van levensbelang voor elke onderneming.

En de belangrijkste inkomende kasstroom is afkomstig uit betalingen door klanten.

Een efficiënt Order to Cash proces is dan ook vitaal, en het beheer daarvan is waar het over gaat bij credit management.

Daarbij moeten om te beginnen de betalingsmogelijkheden van de klanten onderzocht worden. Credit management gaat dus over risk management.

Als de klanten de facturen niet tijdig betalen – wat heel vaak het geval is – moeten ze ervan overtuigd worden de betalingen correct en tijdig te voldoen. Credit management gaat dus over het beheer van de klantenrelatie.

Vooral voor buitenlandse klanten zal het nodig zijn specifieke technieken te gebruiken om de risico’s extra in te dekken, en de betalingen vlot te laten verlopen. Credit management gaat dus over treasury management.

De klanten zullen wellicht in eerste instantie benaderd worden door de collega’s uit de verkoop. Het is dan ook belangrijk met hen een goede samenwerking en wederzijds begrip te realiseren. Credit management gaat dus over een goede samenwerking binnen de eigen onderneming.

In al deze aspecten is het belangrijk zorgvuldig de wetgeving te respecteren, zeker als het om buitenlandse relaties gaat kan dat vrij complex worden. Credit management vereist dus een gedegen juridische basiskennis.

Veel gegevens, veel data over leveringen, facturen, betalingen, negotiaties ,… zorgen ervoor dat de hoeveelheid informatie waarmee de credit manager aan de slag moet zeer groot wordt. Eens strikte opvolging is dan ook noodzakelijk. Credit management vereist dus een goed uitgewerkte organisatie.

Een indrukwekkende lijst van domeinen waarin de credit manager competenties moet hebben.

Maar een opleiding die al deze aspecten omvat is moeilijk te vinden op de markt.

Vandaar dat we het initiatief genomen hebben een Expert Class Credit Management te organiseren. Daarbij komen al de aangehaalde onderwerpen aan bod.

DOELGROEP

Deze opleiding richt zich tot iedereen die met het beheer van klanten en klantenrelaties te maken heeft.

Dat zijn in eerste instantie wellicht de medewerkers uit de kredietmanagementafdeling, vaak dus in de financiële afdeling. Maar evenzeer alle medewerkers uit de verkoop.

In feite geldt voor alle functies die met klanten en klantenrelaties te maken hebben dat het echt wel belangrijk is zicht te hebben op alle aspecten van de klantenrelatie.

We vinden dus :

  • financiële verantwoordelijken van ondernemingen die hun kredietmanagement willen professionaliseren
  • kredietmanagers die hun kennis van het vakgebied willen actualiseren
  • medewerkers van de financiële afdeling die kredietmanagement als één van hun verantwoordelijkheidsdomeinen hebben
  • verkopers die hun relatie met de klanten willen optimaliseren
  • bedrijfsjuristen
  • advocaten die hun klanten optimaal willen bijstaan bij het formaliseren van de klantenrelatie en in het incassotraject
  • alle aanbieders van diensten aan ondernemingen: accountants, consultants, incassobedrijven, gerechtsdeurwaarders, ….

VEREISTE VOORKENNIS

Er wordt van de deelnemers een zeker vertrouwdheid met financiële informatie verwacht.

Voor wie die voorkennis niet heeft wordt een voorafgaande extra sessie van een halve dag aangeboden, waarin de basisprincipes van de financiële verslaggeving worden uiteengezet.

DOELSTELLINGEN

Deze opleiding beoogt:

• een basisoverzicht te geven van de verschillende deeldomeinen van kredietmanagement

• inzicht te verschaffen in het belang van kredietmanagement en de samenhang met andere domeinen van het bedrijfsbeheer

• een aantal technieken te behandelen die voor een professioneel kredietmanagement van belang zijn

• informatie mee te geven over de verschillende mogelijkheden om zich te laten bijstaan door externe specialisten in de verschillende deelgebieden van kredietmanagement

• een inzicht te geven in de verschillende juridische aspecten van de klantenrelatie

INHOUD

Preventief credit management

In het eerste luik schenken we vooral aandacht aan het preventieve aspect van kredietmanagement.

We bestuderen de verschillende redenen om handelskrediet toe te staan, en kaderen dit in het risicobeheer van de onderneming.

Dat wordt dan vertaald in systemen voor credit scoring en technieken voor het vastleggen van kredietlimieten.

We bekijken ook waar we basisgegevens hiervoor vinden en hoe die kunnen aangevuld en verrijkt worden vanuit bijkomende informatiebronnen.

Incasso

Jammer genoeg blijven nogal wat facturen onbetaald op de vervaldag. In dit luik bekijken we om te beginnen het minnelijk incassotraject. Een professioneel georganiseerde aanpak is nodig om snel resultaat te bekomen. Indien nodig kan de stap naar juridisch incasso gezet worden.

Hierbij wordt ook de rol van de gerechtsdeurwaarder belicht.

Ook bemiddeling is een actuele benadering die succesvol kan zijn.

Juridische aspecten

Aan kredietmanagement zijn in de verschillende fases van de klantenrelatie belangrijke juridische aspecten verbonden.

VOOR de factuur hebben we het over Contracten, algemene voorwaarden,  borgstellingen, indekkingen, en kleine lettertjes. Het belang van goede algemene voorwaarden kan moeilijk overschat worden. We bekijken ook de bevoegdheid van rechtbanken en het geldig recht, en het gebruik van netting.

Vervolgens zal kort worden stilgestaan bij correcte facturatie en wat er allemaal op een factuur moet staan (identificatie, BTW) + de betalingstermijnen en wetgeving hieromtrent. De rol van de advocaat in de incasso procedure wordt toegelicht.

Uiteindelijk kan de debiteur ook insolvent worden.

Specifieke insolventiegevallen worden behandeld (WCO, faillissement, collectieve schuldbemiddeling met korte uitleg over eigendomsvoorbehoud, pand en hypotheek).

Een laatste gedeelte dat hier behandeld wordt gaat over GDPR.

Na een korte introductie over wat de GDPR precies is en wat de regels zijn, wordt meer specifiek aangegeven hoe de GDPR in de dagelijkse praktijk dient gebruikt te worden en waarvoor men moet opletten. Hierbij wordt niet enkel de theorie uitgelegd, maar worden ook zowel goede als slechte voorbeelden uit de praktijk gegeven.

Organisatie

Professioneel credit management vereist een goede organisatie. Dat betekent dat er procedures en regels moeten opgesteld worden.  

We vragen ons ook af hoe we de prestaties van kredietmanagement opvolgen. Gezien de uitgebreide combinatie van invloedsfactoren is eveneens een veelomvattend systeem van opvolging nodig.

Voor het vastleggen van de verantwoordelijkheden bij internationale leveringen zijn ook de Incoterms belangrijk.

Uiteindelijk hebben we ook nog een uiteenzetting over fraudepreventie.

Samenwerking

Credit management is geen geïsoleerde functie binnen de onderneming.

Samenwerking met andere functies is nodig. In eerste instantie uiteraard met de collega’s uit de verkoopafdeling, die met de klanten contact hebben. Maar ook met logistiek en supply chain managers. Met accounting, controlling, treasury, ….

Dat vereist dus een degelijke aanpak.

Ondersteuning

Voor heel wat aspecten van het kredietmanagement kan externe hulp ingeroepen worden.

Zo kan er voor het beheer van het risico beroep gedaan worden op kredietverzekering.

Voor de specifieke risico’s die gepaard gaan met internationale handel kan gebruik gemaakt worden van een aantal documentaire technieken en de daaraan gekoppelde financieringsmogelijkheden. 

Er is intussen ook gespecialiseerde software op de markt voor de ondersteuning van de verschillende aspecten van het kredietmanagement. We bestuderen een traject voor selectie ervan.

Overzicht

Gedetailleerde inhoud en timing van het programma vindt u hier.

PRAKTISCH

Data

Het programma omvat 4 dagen contactonderricht en 3 avondsessies die online doorgaan.

De dagsessies gaan door op vrijdagen 30 september, 7 oktober, 14 oktober en 21 oktober, telkens van 9 tot 17u.

De avondsessies gaan door op 4 oktober, 11 oktober en 18 oktober, telkens van 16 tot 18 u

Plaats

De dagsessies gaan door in het auditorium van ING –  Lange Gasthuisstraat 20 – Antwerpen

Deelnamekosten

Deelname voor de ganse opleiding bedraagt 1.750 € (+ BTW)

Voor IvKM-leden bedraagt de deelnameprijs 1.500 € (+ BTW)

Daarin zijn documentatie en lunches inbegrepen.

KMO

KMO’s kunnen gebruik maken van de KMO portefeuille.

Praktische info en inschrijvingen : stuur een mailtje naar info@ivkm.be

Organisatie

Dit programma wordt georganiseerd in een samenwerking van 3 partners die actief zijn in de verschillende aspecten van kredietmanagement.

  • Instituut voor Kredietmanagement vzw (IvKM), een onafhankelijke vzw die kredietmanagers samen brengt die willen werken aan de professionalisering en de emancipatie van hun beroep.
  • Studio Legale, een dynamisch advocatenkantoor van ambitieuze dertigers. Olivier Boes, Christian Clement en Joost Peeters richtten het samen op in 2009 met slechts één doel : u snel en goed van uw juridische problemen verlossen. Thans zijn er 17 advocaten en 5 administratieve medewerkers te uwer beschikking.
  • iCredit , Experts in Working Capital. Gemotiveerde finance professionals maken het verschil, altijd en overal. Bij iCredit maken wij het verschil dankzij onze mensen, dat is zeker. Maar ook dankzij onze verregaande ervaring in Credit Management, Accounts Payable, Accounts Receivable, Treasury, … Van junior accountants tot managers.

Onze bijzondere dank aan ING voor de steun